تبلیغات آذفوتو

تبلیغ فراخوان به همراه بنر
قرار دادن فراخوان و بنر تبلیغاتی

۹۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ فراخوان به همراه بنر و پست اینستاگرام تک صفحه ای همراه استوری

قرار دادن فراخوان و بنر تبلیغاتی در سایت و پست اینستاگرام تک صفحه ای همراه استوری.

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ فراخوان به همراه بنر و پست اینستاگرام چند صفحه ای همراه استوری

قرار دادن فراخوان و بنر تبلیغاتی در سایت و پست اینستاگرام چند صفحه ای ( ۲ تا ۱۰ صفحه) همراه استوری.

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ فراخوان به همراه بنر و ارسال پیامک متنی

قرار دادن فراخوان و بنر تبلیغاتی در سایت و ارسال پیامک متنی به بیش از ۵۵۰۰ شماره تلفن هنرمندان عکاس.

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات پیامکی بسته اول

پیامک متنی به بیش از ۵۵۰۰ شماره در یک صفحه

۱۴۹۹۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغات پیامکی بسته دوم

پیامک متنی به بیش از ۵۵۰۰ شماره در دو صفحه

۲۹۹.۹۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ پست تک صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما

۲۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ پست چند صفحه ای اینستاگرام + هشتگ های منتخب شما

۳۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت


تبلیغ استوری اینستاگرام

۱۰۰.۰۰۰ تومان
۸۰.۰۰۰ تومان

پرداخت