برچسب:,

نمایشگاه بهار صمدی با عنوان “توده در حرکت”

“توده در حرکت” حاصل فعالیت‌.های اخیر در استودیو ۵۱ است؛ مجموعه‌.ای از کارها در...

عکاسی با موبایل، بزرگراه حکیم، تهران، ۲۰۱۶

نمایشگاه یحیی دهقانپور با عنوان «سیب سوم»

​در توضیح این نمایشگاه آمده است: یحیی دهقانپور درگیر تجربه با ابزار است. ابزار برای ایشان به...